Brukarrådet Fullriggaren Malevik - du är väl med?

 Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Brukarrådet som är 200 kr/familj. Brukarrådet stödjer olika aktiviteter med barnen/eleverna och förra året gick en del av pengarna till:

 • Föreläsning Netscan – om vad barn och ungdomar gör på nätet (till personal, elever och vårdnadshavare)
 • Nya nät till basketkorgarna
 • Finansierat läxläsning för de äldre eleverna
 • Minidrivhus till förskolan
 • Tvåhjuling till förskolan
 • Utrustning för att maximera ljudnivån på discon
 • Bidrag till klass 2:s och 3:s resa till Ekehagens forntidsby
 • Bidrag till utsmyckning vid niornas fest
 • Målvaktskit för innebandy
 • Bollar till år 6
 • Stöttat ett barnhem i Indien (Barn och framtid) med hälften av överskottet från julbasaren
 • Stöttat ett projekt i Kenya (Wale Wale) med hälften av överskottet från julbasaren

 Genom att ha många medlemmar kan BR göra ännu mer. Vad vill du att BR skall göra/bidra till?

Så sätt omgående in 200 kr på Plusgiro 9213822-1 eller Swisha samma summa till 1236152516.

 Brukarrådet är en grupp av föräldrar, elever och personal som träffas ca. en gång/månad i syftet att samtala om skolans och förskolans verksamheter. Målet är att dessa grupper skall ges reellt inflytande för barnens/elevernas bästa. Ett annat är ett ökat informationsflöde/utbyte mellan grupperna. Brukarråd har funnits på skolan sedan skolan byggdes och vi följer Skollagens skrivning om samverkansråd.

 Mötena är öppna för alla. Vid ev. voteringar är det dock styrelsen som har rösträtt. För beslut krävs enkel majoritet.

 Frågorna som tas upp på BR skall vara av allmängiltigt intresse. Alltså kan en policy för trygghets-/värdegrundsarbetet behandlas i gruppen men inte enskilda ärenden inom samma sfär.

 BR har en årlig (frivillig) medlemsavgift om 200 kr/familj och läsår. Pengarna hanteras av BR genom dess kassör och ligger helt utanför enhetens (skolans/förskolan) ekonomi. BR kan bidra ekonomiskt i olika projekt efter att BR fått skriftlig ansökan. En sådan ansökan skall rikta sig till en större mängd elever och inte handla om enskilda ex. stipendier eller till enskilda hemvister. Det kan också vara till vissa materialinköp samt skall stötta skolans arbete med internationalisering.

 Personalen utser representanter att utöver ledningen att representera denna grupp. Elevråden F-3 och 4-6 skickar sina protokoll och de tas upp på mötet. Elevrådet 7-9 utser representanter till gruppen. Varje årskurs (klass F-9) utser minst en representant (helst två) som blir kontaktpersoner till BR. Dessa personer blir länken mellan BR och klass/årskurs. De är alltid välkomna till mötena men måste inte delta (om man inte är styrelseledamot). På ett (det första för läsåret) brukarrådsmöte anmäler man sitt intresse för att bli ledamot. Föräldrarepresentanterna skall vara i majoritet dvs. fler än personalrepresentanterna. För läsåret 2016/17 är detta förslag till styrelse.

 

Calle Schele                         Ordinarie fsk

Charlotta Sjöklint                Suppleant fsk

Fredrik Carlsson                  Ordinarie F-3

Annelie Vagnebohrn           Suppleant F-3

Emma Skåpe                       Suppleant F-3

Fredrik Hansson                 Ordinarie 4-6

Lena Francoise                    Suppleant 4-6                     

Mattias Unander                 Suppleant 4-6

Anna Johansson                  Ordinarie 7-9

Carl Wadmark                     Suppleant 7-9

Malin Bäfverholm               Ordinarie, kassör

 Mötena har en fast dagordning med följande punkter:

 • Föregående protokoll
 • Elevernas frågor
 • Personalens frågor
 • Föräldrarnas frågor
 • Skolledningens frågor
 • Övriga frågor

 Protokoll från BR-mötena finns på skolans hemsida under ”Inflytande”.

 Det är viktigt att du som förälder läser protokollen. Du är välkommen att delta på ett eller flera möte/n men kan också maila/samtala med kontaktpersonerna eller ledamot så att denna tar upp din fråga på mötet. Följande är läsåret 16/17 kontaktpersoner:

Charlotte Silversparre, F-1a
Mattias Unander, F-1 a, 4
Peter Thorsby, F-1b
Malin Bäfverholm, F-1 b, 3, Vindö
Sofia Helgesson, FC
Emma Skåpe, 2, Dingen
Veronica Broström, 2, Monsunen
Fredrik Hansson, 4, 6
Anna Johansson, 8
Linéa Christoffersson,  9
Carl Wadmark, 9
Lena Francois,  6
Fredrik Carlsson, F-1 a, 7
Anneli Vagnebohrn, Malö, 3
Peter Andell, 3
Ulrika Aune, 3
Pernilla Lundqvist, 3
Pia Schröder, 5
David Saflind, Bojen
Charlotta Sjöklint, Bojen
Sandra Gonzales Sköld, Bojen
Calle Scheele, Vindö
Stina Björk Hellegren, Dingen

 Har du frågor/synpunkter är du välkommen att kontakta rektor Kerstin Ekman-Hake kerstin.ekman-hake@kungsbacka.se eller någon av representanterna i styrelsen.

 Så sätt omgående in 200 kr på Plusgiro 9213822-1 eller Swisha samma summa till 1236152516.