Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i skolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

På Fullriggaren Malevik finns ett elevhälsoteam som träffas varje vecka för att med sin samlade kompetens konsultera rektorerna i beslut kring särskilda insatser.

Teamet arbetar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling i samarbete med pedagoger, elever och föräldrar.

Teamet prioriterar och samordnar insatser för elever i behov av särskilt fysiskt, psykiskt, socialt och pedagogiskt stöd. I deras uppdrag finns även att initiera och utveckla en samsyn kring elevhälsofrågor och värdegrundsfrågor.

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och framåtsyftande och har ett behovsstyrt och flexibelt samarbete med arbetslagen. Arbetslagen kan alltid konsultera teamet i olika frågor som berör särskilt stöd.

I elevhälsoteamet ingår rektorer, kurator, psykolog, skolsköterka, specialpedagoger och speciallärare. 

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamets medlemmar

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan