Ledighet och skolplikt

Enligt skollagen kan en skolpliktig elev få ledigt en kortare tid för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor kan också ha gett annan, till exempel elevens mentor, rätt att bevilja ledigheten. Om du behöver ansöka omledighet ska du använda vår blankett. 

På Fullriggaren Malevik gäller att mentor har rätt att bevilja 5 dagars ledighet, men max två dagar i följd. Rektor beslutar om all ledighet därutöver. Vi beviljar som regel inga ledigheter när det är nationella prov.

Blankett för ansökan om ledighet