Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en planer mot kränkande behandling och diskriminering. Dessa kan samordnas i en likabehandlingsplan. Inom kort kommer Furulidsskolans likabehandlingsplan att läggas ut på denna sida.

Likabehandlingsplan

Vår likabehandlingsplan grundar sig på diskrimineringslagen, skollagen, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen och Kungsbacka kommuns skolplan. 

Furulidsskolans likabehandlingsplan mot kränkande behandling omfattar förutom mobbning också diskriminering, rasism och främlingsfientlighet.

Vi har noll tolerans mot kränkande behandling och diskriminering. Vi vill vara en skola där alla möts med respekt och omtanke.

Förebyggande åtgärder

Det förebyggande arbetet är viktigt för att motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering. Vi lägger stor vikt vid värdegrunsdfrågor för att nå ett gemensamt förhållningssätt. För att få eleverna medvetna om dessa frågor har vi regelbundna kompissamtal och olika former av värderingsövningar. 

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och Trygghet

Plan mot kränkande behandling och dokumentation av systematiskt likabehandlingsarbete