Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn och elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Furulidsskolan har en skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog. Dessa kategorier är på plats någon eller några dagar i veckan.

Elevhälsoteamet, EHT består av rektor, skolsköterska, psykolog och specialpedagog som ska bistå övrig personal och föräldrar i arbetet. Dessa tar också ansvar för de delar som står i ett åtgärdsprogram.Vid behov kan olika andra kompetenser kallas in, såsom BUP, HAB, särskolerepresentanter, skolläkare eller andra experter.

EHT sammanträder varannan vecka.

EHT sammankallas för:

Att inventera av elevvårdsärenden.

Att föreslå åtgärder.

Att vara resurs åt klasslärare, annan personal eller arbetslag.

Att tillstyrka beslut om särskild undervisningsgrupp.

Att informera rektor om kontakt med annan förvaltning eller myndighet.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan