Våra förbättringsområden

Förbättringsområden 14/15 från föregående år

Utvecklingen av verksamheten på Furulidskolan fortsätter på olika nivåer inom olika områden. Ett övergripande arbete som sträcker sig över flera år och för att systematisera allt vi gör på skolan utgår från Helen Timberliys tankar om en undersökande och kunskapsbildande cykel där eleven sätts i centrum (Timberliy,2014).

Det finns med i medarbetarsamtal, verksamhetsbesök med mera. Det här läsåret kommer mycket arbete att ägnas åt att hitta kartläggningsmetoder för att fånga olika delar av verksamheten, dels för medarbetarutveckling, dels för verksamhetsutveckling.

Kunskaper, betyg och bedömning:

Utvecklingsplaner och skriftliga omdömen

Våren 2014 togs nya allmänna råd för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömmen fram av Skolverket. Under läsåret 14/15 tar vi fram hur vi nästkommande läsår lägger upp arbetet med utvecklingssamtal, utvecklingsplaner, skriftliga omdömen som efter der ska gälla för läsåret 15/16

Vi behöver också utveckla åtgärdsprogrammen, individuella utvecklingsplaer och skriftliga omdömen så att det i dem görs kartläggning/bedömmning i alla ämnen.

Uppföljning av resultat

Verksamheten kartläggs genom många olika metoder. Under året utvecklar vi arbetet med att analysera de resultat vi får till exempel genom brukarenkäterna. Vi tar också tillvara de kunskapsresultat vi får fram genom nationella proven, Skolverkets matematikdiagnoser diamant,uppföljningar inom satsningarna KUL, Kungsbacka utvecklar läsning, Jättekul och KUR med mera för att utveckla undervisningen. Målet med arbetet är att öka elevernas trygghet och studiero tillsammans med ökade kunskapsresultat.

Tidigare resultat i brukarenkät visar att elevernai åk 2 upplever sig trygga och väl bemötta på skolan. Det vi ser att tryggheten minskar med stigande ålder. Vi kommer att följa upp arbetet i åk 3 och 4 för att kunna säkerställa fortsatt trygghet för eleverna. 

Utveckling av matematikundervisningen

Lärare i förskoleklass och årskurs 1-4 deltar under läsåret 14/15 i utbildningen "Matematiklyftet"

I förskoleklass fortsätter arbetet från föregående år att arbeta mer praktiskt med olika matrial. Resultaten från tidigare år visar att vi behöver utveckla elevernas förmåga att snabbt kunna konkretisera abstrakta tal. Huvudräkning är också en del av matematikundervisningen som vi ser viktigt att fortsatt arbeta med, särskilt förskoleklass och årskurs 1. Eleverna behöver också utveckla sin begreppsförmåga inom matematiken.

Jättekul

De tekniska förutsättningarna inom projektet behöver förbättras. All personal som arbetar med Jättekul behöver också kompetensutveckling i arbetet.

Språka

För att öka måluppfyllelsen särskilt inom svenska och läsning startade vi under föregående år ett ålders-och ämnesintegrerat arbete vi kallar språka. Det går ut på att genom lekar och sammarbetsövningar används språket som verktyg för att nå ökad gemenskap och kunskap,över åldersgränserna. Genom de blandade grupperna lär eleverna också känna alla pedagoger,som arbetar i åldersgrupperna vilket ökar tryggheten på skolan.

Danslekar,språklekar, rim och ramsor, instruktioner, beskrivningar med naturen som redskap, lyssningsövningar, taktila övningar, fin-grovmotoriska övningar, retoriska övningar är inslag i arbetet.

Eleverna delas i fyra grupper, träffas vid fyra tillfällen med start vecka 37. Fortsätter sedan vecka 40,50 och 48. Efter det utvärderas arbetet och ny plan för våren görs.

Estetiska praktiska ämnen

Estetisk praktisk lärare och rektor fördjupar tankarna i estetiska lärprocesser med målet att öka det ämnesövergripande arbetet på skolan.

Ökat inflytande för våra brukare

Nya former för elevråd behöver utvecklas eftersom skolan numera är en F-4 skola i stället för F-6.

Genom att ta reda på elevernas åsikt i olika frågor ska de känna ökat inflytande över sin utbildning och undervisning.

Elevhälsoarbete

Från tidigare år har vi haft målet att arbetslagen ska uppleva att man arbetar tillsammans med elevhälsoteamet. Under året fortsätter vi att utveckla detta bland annat genom Mount Skolutveckling där vi tar del av hur andra skolor arbetar med elevhälsa i klassrummet

Vi har också som ett utvecklingsområde inom elevhälsoarbetet att öka kontinuitet bland resurspedagoger i skolan och på fritids.

Övergång och samverkan

Vid överlämning från förskolan till skolan önskar skolsköterskan vara med i överlämningssamtalen från förskolan.

Vi kommer att föreslå att Furulidskolans elevhälsoteam, EHT, under en heldag möter Varlaskolans EHT. Först generella tvärmöten men sedan kategorispecifikt.

Organisation

Vi fortsätter att stärka arbetslaget som ett team för vardagsarbetet. En del i det är att arbetslagens planeringstid ska prioriteras i schemaläggningen så att alla arbetslag har ett planeringstillfälle minst varannan vecka.

Medarbetarskap och ledarskap

Furulidskolan är en förändrad situation då verksamheten delas upp på grund av flytt och nybyggnation. Ett långsiktligt mål är att alla medarbetare ska uppleva delaktighet i utvecklingsarbeten som sker på skolan för att få förståelse för den förändringsprocess som pågår i arbetet med nya Furulidskolan