Ledighet och skolplikt

Barn i Sverige är skolpliktiga från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 16 år om inte annat följer skollagen 7 kap 13:e eller 14:e paragraf.

Även sexåringar som är inskrivna i grundskolan betraktas som skolpliktiga.

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnet fullgör sin skolplikt. Enligt skollagen är kommunen skyldig att se till att barn är folkbokförda i kommunen gör sin skolgång.

Ansökan om ledighet skall göras via webben eller på särskild blankett för att ansöka om ledighet och inlämnas till skolan. Tänk på att båda vårdnadshavarna måste vara informerade och ge sitt godkännande till ansökan. Enligt Skollagen får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet avses ledighet upp till 10 dagar per läsår.

Rektor beslutar om ledighet. I Kungsbacka är rutinen att mentor/klassföreståndare beslutar om ledighet upp till tio dagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor.

Det är skolan som efter utredning avgör om det är lämpligt/möjligt att bevilja en ledighetsansökan. Innan ledighet beviljas är det viktigt att det finns en plan för hur eleven skall kunna ta igen den missade skoltiden. Skolan kan inte undanta sig ansvaret från att upprätta en sådan plan eller säga att det är föräldrarnas eller elevens eget ansvar.

Mentors/rektors beslut om ledighet kan inte överklagas.