Föräldrainflytande

Klassombuden, en eller två deltagare från varje klass, väljs vid höstterminens första föräldramöte.
Rektor kallar gruppen till möte för att diskutera aktuella skolfrågor. Gruppen träffas ett par gånger per termin.

Gruppen diskuterar inte enskilda elevfrågor eller personalfrågor. Gruppen är inte beslutande, utan kan ses som en referensgrupp mellan skola och föräldrar. Minnesanteckningar från möten med klassombuden skickas ut till samtliga föräldrar efter varje möte.

Drop in
En eller två gånger per läsår bjuder fritids in till Drop in. Vid dessa tillfällen har du möjlighet att prata med personal, träffa andra föräldrar och få en inblick i ditt barns vardag.