Elevråd

På Gullregnsskolan skall det finnas ett elevråd. Detta består av representanter från varje klass. Två från personalen på skolan är ansvariga för elevrådet och finns med på sammanträdena.

Vid elevrådssammanträdena behandlas ärenden som tagits upp i klassråden och sedan förts vidare till elevrådet. Det är oftast frågor av mer övergripande karaktär. Arbetsmiljöfrågor bör vara återkommande ärenden i elevrådet. Till elevrådet inbjuds ibland rektor, vaktmästare, m.fl. när så anses lämpligt.

Föräldrainflytande

Rektor bjuder in kontinuerligt under terminen föräldrar till samverkansforum. Det här mötesforumet brukar hållas i skolans personalrum på kvällstid. Rektor tillsammans med representanter från lärarkollegiet träffar vårdnadshavare för en dialog kring alla elevers arbetsmiljö mm.