Elevråd

På Gullregnsskolan skall det finnas ett elevråd. Detta består av representanter från varje klass. Två från personalen på skolan är ansvariga för elevrådet och finns med på sammanträdena.

Målsättningen är att de blivande funktionärerna i elevrådet; ordförande och sekreterare, genomgår en särskild utbildning. De väljs från år 4 under sista sammanträde på vårterminen och behåller sina uppdrag under hela år 5. Protokoll från elevrådet lämnas snarast till skolans alla klasser, som går igenom det på sina klassråd.

Vid elevrådssammanträdena behandlas ärenden som tagits upp i klassråden och sedan förts vidare till elevrådet. Det är oftast frågor av mer övergripande karaktär. Arbetsmiljöfrågor bör vara återkommande ärenden i elevrådet. Till elevrådet inbjuds ibland rektor, vaktmästare, m.fl. när så anses lämpligt.