Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR en enkät där elever i årskurs två, fem och åtta får svara på ett antal frågor inom områdena:

  • trivsel och trygghet
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande

Vi frågar också de tillfrågade elevernas föräldrar om vad de tycker om verksamheten.

Alla svar behandlas konfideltiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat

Nedan publiceras vår skolas aktuella resultat från senaste enkät. Beräkans komma i juni 2015.