Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Hålabäcksskolans plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska tillsammans ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Hålabäcksskolans arbete mot mobbning.

Arbetet mot mobbing kommer in i snart nog varje verksamhetsgren i skolan. I klassrummet bestämmer läraren var barnen sitter och vilka de arbetar i grupp med. I omklädningsrummet finns det särskilda elever som skall observera vad som händer och rapportera till idrottsläraren. Varje klass har två elever som är aktiva i Trygghetsteamet. Vi har rivit allt som liknade skrymslen och vrår i korridoren och vi har många vuxna på plats där. Du finner mer om vårt arbete under respektive rubrik nedan.

På skolverketes hemsida finns följande text: Enligt Barn- och elevskyddslagen ska alla skolor främja barns och elevers lika rättigheter och aktivt arbeta för att förebygga diskriminering och kränkningar. Så snart en skola får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt är den skyldig att agera. Alla skolor ska också ha en likabehandlingsplan som ska följas upp och utvärderas varje år.

Trygg i skolan

Sedan hösten 2006 har vi på Hålabäcksskolan arbetat mycket aktivt med grundläggande trygghetsfrågor. Det har vi inte gjort för att vår skola är otryggare än andra, utan för att vi vill bli den tryggaste skolan i Kungsbacka.

Café

Visst är detta ett ställe dit man kan gå för att få en kopp kaffe och en baguette. Det gör både unga och gamla. Men framför allt är nog caféet ändå en mötesplats. Här träffar man varandra på lika villkor och pratar om allt möjligt. Birgitta Häggsten som driver caféet med hjälp av åttor och nior är skolvärdinna men också aktiv i skolans Trygghetsteam. Det är många som kommer hit mest för att få byta några ord med henne.

Hålabäckskolans plan

Den nya planen publiceras inom kort, kontakta rektor om du har frågor.

Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och vart du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet.