Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Hålabäcksskolan

På Hålabäcksskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.
Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet på sidan Kontakta oss

Skolsköterska

Skolhälsovård erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasieskolan. Skolhälsovård är en fortsättning på den hälsovård som BVC erbjuder yngre barn, och en motsvarighet till företagshäslovård senare i livet.
Hälsobefrämjande och förebyggande

Skolhälsovården arbetar hälsobefrämjande och förebyggande med vaccinationer, samtal om livstid och hälsa, pubertetsutveckling, livsstilsrelaterad information om kost, motion, sömn och droger samt bevakar elevernas arbetsmiljö. Skolsköterskan utför också planerade hälsokontroller.

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar jag tillsammans med elever, föräldrar och skolpersonal för att tillsammans finna lösningar på de bekymmer som ibland kan uppstå för någon elev, grupp eller klass. Målet är trygga elever med god självkänsla och bra studiemotivation. Det arbetet kan ske på följande sätt:

  • Samtal med elever och deras familjer som kan vara stödjande, motiverande, rådgivande och samtal vid t ex kris- och konfliktsituationer.
  • Grupp- och klassamtal
  • Handledning och konsultation till skolpersonal
  • Arbete med förebyggande insatser vad gäller t ex värdegrund och likabehandling
  • Delta i skolans elevhälsoteam
  • Medverka vid elevvårdskonferenser
  • Samverka och förmedla kontakt med andra verksamheter och myndigheter utanför skolan

Skolkuratorn tystnadsplikt/sekretess vilket betyder att det som sägs inte förs vidare. Vid information som handlar om att något barn far illa så finns dock en skyldighet att anmäla detta till Socialtjänsten precis som alla vuxna på skolan.

Trygghetsteam

Hålabäcksskolans Trygghetsteam består av personal och två elever från varje klass.

 

Via länken nedan hittar du allmän information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan.