Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten samt analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Med utgångspunkt från det vi ser i våra resultat planerar och utvecklar vi vårt arbete så att alla elever får goda förutsättningar att nå målen.