Iseråsskolans förebyggande arbete

Iseråsskolan har ett aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Syftet med arbetet är att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Iseråsskolans likabehandlingsplan

Mobbing och trygghet

Trygghetsteam

På Iseråsskolan har vi ett tryggehetsteam dit pedagoger och/eller elever kan vända sig.
De träffas varje tisdag i konferensrummet och träffar både enskilda elever samt grupper av elever för exempelvis kill och tjej snack.