Iseråsskolans förebyggande arbete

Iseråsskolan arbetar aktivt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Syftet med arbetet är att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever har tillsammans tagit fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen framgår hur vi tillsammans ska agera för att alla ska behandlas på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, . 

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbing och trygghet

Plan mot kränkande behandling

Trygghetsteam

På vår skola arbetar alla arbetslag för ökad trygghet med förebyggande och främjande aktiviteter. Vi tränar våra elever i att hantera ordinära konflikter med stöd från närvarande vuxna.

På Iseråsskolan har vi ett tryggehetsteam dit pedagoger och/eller elever kan vända sig.