Fritidshem

På Iseråsskolan har vi idag fyra fritidshem: Lönneberga,  Körsbärsdalen, Saltkråkan och Klubben.

Vi arbetar arbetar utifrån läroplanen i vardera fritidshem med gemensamma riktlinjer och mål.

Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barnens tillvaro idag. Verksamheten är ett viktigt komplement till förskoleklassen och skolan för alla de barn som vistas där.

På fritidshemmet lär sig barn att ingå i sociala sammanhang och att utveckla sin identitet. De lär sig också att utifrån ålder och mognad ta ansvar för sig själv och andra.

Viktiga inslag på fritids är lek och skapande arbete.

Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. För att nå detta måste miljön vara trygg, rolig och stimulerande.

För att fritidshemmens visioner ska bli verklighet krävs aktiva fritidspedagoger som ser värdet i det egna uppdraget och vikten av att se och bekräfta varje barn!