Ledighet och skolplikt

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen

Enligt skollagen kan en skolpliktig elev få beviljat ledighet under en kortare tid för enskild angelägenhet. Semesterresor, besök hos släktingar och vänner etc. betraktas inte som enskild angelägenhet och ska i första hand förläggas till de ordinarie loven. 

Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller ej. Ledighet beviljas av klassföreståndare/mentor eller rektor. Om ni behöver ansöka om ledighet gör ni det direkt på Vklass.