Ledighet och skolplikt

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen

Enligt skollagen har skolan rätt att bevilja kortare ledighet för elev som rör personliga angelägenheter. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Semesterresor, besök hos släktingar och vänner etcetera betraktas normalt inte som synnerliga skäl och ska i första hand förläggas till de ordinarie loven. Det är viktigt att poängtera att det inte är fråga om en rättighet för eleven att vara ledig.

Samlad bedömning

Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller ej. Det innebär att skolan kan säga nej till ansökt ledighet. Ledighet beviljas av klassföreståndare/mentor eller rektor. Rektor beslutar om vem som beviljar ledighet på respektive skola. Ledigheter längre än 10 dagar beslutas alltid av rektor.

 

Blankett för  ansökan om ledighet