Sommarbrev

Brev från våra rektorer om läsåret som gått och information inför skolstart HT17

Kapareskolan  Läsårsavslutning 2017  ”... och den ljusnande framtid är vår...” sjungs det just nu i denna grönskande sommartid på många ställen i vårt avlånga land. Strofen är visserligen hämtad ur Studentsången, men passar egentligen in på varje sommaravslutning. Den påminner oss om den växtkraft, optimism och framtidstro som finns i naturen och hos våra ungdomar.

Sommaravslutningen vittnar också om att ännu ett läsår snart är till ända. Det är dags att kort sammanfatta det gångna året. Hur väl har vi lyckats med arbetet kring värdegrunden och kunskaper, som man något förenklat kan dela in skolans uppdrag i? Vad kommer Kapareskolan att lägga fokus på under läsåret 2017/18?  

Det är tydligt att allt större tyngd läggs vid kunskapsresultat. Glädjande nog ser vi en uppgång för svensk skola. Vi som dagligen arbetar med ungdomar ser också ett tydligt samband mellan goda studieresultat och en gedigen värdegrund.  

Tolerans och förståelse är centrala ord i det erasmusprojekt Kapareskolans Internationella inriktning ingår i. Internationella har under läsåret inte bara utbytt erfarenheter med Cypern, Italien och Polen utan i åk 7 också tagit del av ett projekt i Glada Hudik teaterns regi, ett projekt som tror på att olikheter utvecklar samhället och att mötet är grunden till all integration. Lärarna i åk 9 har satsat på att ta med samtliga elever på filmen ”Sameblod”.  

Vi har alltså under läsåret haft som mål att arbeta med begreppen tolerans och förståelse på bred front. Samarbetsdagar och FN-dag är ständigt återkommande arbetsfält för värdegrunden, men kanske är det dagliga, främjande och förebyggande arbetet än mer fruktsamt. Elevernas aktiva deltagande i likabehandlingsarbetet hoppas vi ska bidra till en ännu tryggare och mer inkluderande skola, liksom det värdegrundsskapande arbete som kurator och skolsköterska genomför i åk 7.

Förståelse och tolerans har vi även mött på det sätt våra svenska elever med värme, intresse och hjälpsamhet visat sina nya klasskamrater från olika länder, merparten från Afghanistan. Nu går dessa elever vidare till gymnasiet. Vi önskar dem liksom våra svenska ungdomar lycka till!  

Från det globala till det lokala har en klass i åk 9 gått, som arbetat med att syna sin hembygd Onsala i sömmarna och redovisat sina kunskaper under en heldag på Galaxen. Kapareskolans kör har sjungit in våren och Kapareskolans flickor segrade i KM i innebandy. Ett 40-tal av Kapareskolans elever har deltagit i en förstudie till nästa års stora PISA-undersökning och flera av våra elever har utnyttjat möjligheten till de olika lovskolor som erbjuds. Två åk 8 har tillsammans med sin NO-lärare startat ett projekt som heter ForskarhjälpenBijakten, som vi med spänning kommer att följa nästa läsår.  

Detta är ett axplock av de aktiviteter som genomförts, men mitt ibland alla projekt, är det mycket viktigt att lyfta fram det goda, idoga vardagsarbetet som sker ute i klasserna. Det är här det dagliga lärandet sker och den verkliga grunden för måluppfyllelse ligger.

Kapareskolans samtliga lärare kommer under nästa läsår att delta i Läslyftet, som är en nationell fortbildningsinsats för lärare i alla ämnen. Syftet är att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.  

Med trygga elevgrupper och upparbetade trygga relationer mellan elever och vuxna tror vi att vi kan minimera konflikter och kränkningar mellan våra elever. Tid och kraft kommer att läggas på det främjande och relationsskapande arbetet inom klassens ram. Vi säger som Glada Hudik: ”Man kan kanske inte förändra världen, men däremot sin klass.”  

Så slutligen, innan vi går på sommarlov, vill vi tacka Er alla – elever, föräldrar, lärare och övrig personal – för ett mycket gott arbete och stort engagemang utan vilket glädjen och tryggheten i lärandet inte skulle blivit av! Vi kan lägga ännu ett läsår, som till övervägande delen präglats av trygghet, glädje, arbetsro och goda resultat till handlingarna.        

Praktisk information

Sommaravslutning.

Den traditionsenliga sommaravslutningen för denna termin är fredag den 16 juni.
Åk 7 börjar kl 08.15 och slutar ca kl 10.00. Bussar går hem kl 10.20.
Åk 8 börjar kl 09.15 och slutar ca kl 10.00. Bussar går hem kl 10.20.
Åk 9 börjar kl 10.15 och stiger iland från skeppet Kapareskolan efter tre års seglats.

Ilandstigningen börjar kl 11.10 och sker i ordningen 9H-9G-9F-9E-9C-9B-9A.  

Start höstterminen

Skolan börjar åter måndag den 21 augusti kl. 09.30. Närmare information läggs ut på Unikum ca en vecka innan skolstart. 

Läsårstider för höstterminen 2017
Första skoldag efter sommarlovet måndag 21 augusti
Lovdagar   måndag 30 oktober – fredag 3 november, v 44
Studiedag   fredag 22 september
Sista skoldag (avslutningen)  torsdag 21 december
Första skoldag vt 2018  tisdag 9 januari  

Tider för Kapareskolans Föräldraförening
Under hösten 2017 har vi fastställt följande datum för våra möten i Kapareskolans Föräldraförening: tisdag 10 oktober och tisdag 14 november kl. 18.30 i Kapareskolans Café. Vi tackar föräldraföreningen för gott samarbete under det gångna läsåret.

 VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT HÄRLIG SOMMAR!  

 Ingrid Schiller             Anders Svensson
 Rektor åk 7-9 A-D      Rektor åk 7-9 E-H