Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuernligt följer upp verksamheten samt analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Med utgångspunkt från det som vi ser i våra resultat planerar och utvecklar vi vårt arbete så att alla elever når målen.

Via rubrikerna i vänsterspalten hittar du senaste resultat i enkäter till elever och vårdnadshavare.