Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Kullaviksskolans plan.

Syftet med en plan mot diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektorer, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet

Kullaviksskolans planer mot kränkande behandling

Kullaviksskolans ledning samt alla som arbetar inom skolan tar avstånd mot alla tendenser till diskriminering och annan kränkande behandling.
Det ska råda nolltolerans mot diskriminering och annan kränkande behandling i vår verksamhet.
Vår målsättning är att ansvarsfördelningen och arbetsgången för att utreda händelser skall vara tydlig

All personal har som uppgift att ge god omsorg och verka för att miljön fysisk som psykisk skall vara av sådan art att problem och svårigheter för eleverna i möjligaste mån undviks.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling årskurs F-3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling årskurs 4-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling årskurs 7-9