Elevråd

Kullaviksskolans elevråd bygger på principen att eleverna själva skall arbeta med meningsfulla uppgifter som påverkar skolmiljön. Elevrådet träffas en gång per månad och det är två representanter från varje klass som närvarar. Eleverna är indelade i utskott som arbetar med olika områden t.ex. inomhusmiljön eller skolmaten. Utskotten arbetar direkt mot beslutsförfattare inom områdena på skolan utan mellanhänder.

Återkoppling från utskotten sker på nästkommande möte och rapporteras sedan ut till klasserna via sina representanter.

Två gånger per termin träffas alla representanter från utskotten för alla årskurser ansvarig på skolan tillsammans för ett möte där hela skolans frågeställningar tas upp. Då skapas tillfälle för samarbete mellan de olika stadierna på skolan.

Elevrådsprotokollen och elevrådets ordförande är också närvarande på de lokala samråden två gånger per termin för att ge elevernas perspektiv på frågor som diskuteras mellan brukare och skola.