Föräldrainflytande

Samråd Kullaviksskolan med förskolor

Syftet med samråd är att ge föräldrar möjlighet till delaktighet, inflytande och påverkan i Kullaviksskolan med förskolor. Samrådet* ska vara ett forum där barn/elever, föräldrar och förskola, skola kan behandla frågor som rör förskolan/skolans verksamhet, innehåll och miljö.

Samrådet består av lokala enheter och en central enhet. I det centrala samrådet ingår representanter från de lokala samråden.

Stärkt gemenskap

Förutom att skapa möjlighet till inflytande är ambitionen att samrådet ska stärka gemenskap och samarbete mellan barn/elev, föräldrar och förskola/skola. Det ska också bidra till en positiv utveckling, lärande och till gemensam trevnad i Kullavik.

Diskutionsforum och rådgivning

Samrådet uppgifter är att lyfta upp, diskutera och vara rådgivande i frågor som rör barnen/eleverna och deras förskole-/skolsituation. På så vis bidrar man till att utveckla och förbättra verksamhetens innehåll. Även olika typer av policyfrågor diskuteras.

Samrådet behandlar inte frågor som avser individer eller enskilda grupper.

Planerade möte hösten 2015

Torsdagen den 1 oktober
Måndagen 30 november

Mötes tid är 18:00-19:30

vårens möten ligger under vecka 3,9 och 16.

Vill du vara med och påverka?

Vill du vara med kan du anmäla ditt intresse till ditt barns pedagog/pedagoger eller till din rektor/förskolechef!

*Regleras i skollagen 2010:800 kap4;13§ och 14§ gällande forum för samråd.