Betyg och bedömning

Tillsammans med eleven och vårdnadshavaren ska läraren en gång per läsår sammanställa en skriftlig individuell utvecklingsplan. Kravet på skriftlig plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg, det vill säga årskurs 1 - 5. Den skriftliga planen innehåller omdömen och planering för fortsatt arbete mot läroplanens mål.

Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygsättas utifrån kunskapskraven.

Via länken nedan hittar du mer information om betyg och bedömning.

Mer information om betyg och bedömning

Elevresultat

SIRIS är en webbplats där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Det är Skolverkets sätt att göra den informatione som de samlar in eller själv producerat om skolors verksamhet och resultat lättåtkomlig för den som är intresserad. Via Siris hittar du bland annat skolans elevresultat.

Elevresultat på Webbplatsen Siris

 

Samtliga lärare på Kullaviksskolan skapar pedagogiska planeringar som innehåller målbeskrivning, genomförande och bedömning. Vid dagliga samtal med eleverna både enskilt och i grupp beskrivs vilka mål man arbetar mot. Även vid utvecklingssamtalen beskrivs målen för utbildningen.

 Skolan använder Unikum som informationskanal för information till vårdnadhavarna och elever om skolgången.

 Informationen kan ligga under flera olika Bloggar: information som rör hela t ex 7 – 9 hamnar i bloggen för ”Kullaviksskolan 7 - 9 ”, information som rör klassen hamnar i bloggen för tex. ”2A”. Varje elev kan dessutom tillhöra olika grupperingar t ex språkval där man enkelt når alla som läser franska med information. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare har aktuell kontaktinformation i Unikum.

I lärloggen läggs information som rör enskild elev. Det kan vara information från lärare till er som vårdnadshavare eller användas som ett inlämningsrum för elevens arbeten i olika ämnen

Vi dokumenterar elevernas kunskapsutveckling under ”kunskaper” varje termin. I årskurs 1 – 5 dokumenteras elevernas kunskapsutveckling i form av ett skriftligt omdöme/matris. Där finns en aktuell bedömning samt ett framåtsyftande utvecklingsmål. Då dokumentationskravet (skriftliga omdömen) inte längre är något krav för 6-9 ser det nu lite annorlunda ut. Eleverna får bedömning i form av ett betyg varje termin.

 Skulle du som vårdnadshavare vilja följa mer i detalj hur det går för eleven i skolan kan du gå in under fliken ”Underlag”. Där ligger aktuella planeringar och lärloggs/portfolioinlägg och till dem kan det finnas framåtsyftande kommentarer om hur eleven ska jobba vidare.

 Vill du  veta att allt går som det ska, alltså eleven förväntas nå kunskapskraven för aktuell årskurs räcker det med att du går till fliken kunskap, där får du en översikt över alla ämnen eleven läser.