Enkätresultat

Varje år genomför vi en gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR en enkät där elever i årskurs två, fem, och åtta får svara på ett antal frågor inom områdena

  • Trivsel och trygghet
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande

Vi frågar också de tillfrågade elevernas föräldrar om vad de tycker om verksamheten.

Alla svar behandlas konfidensiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

I dokumenten nedan hittar du vår skolas resultat från senaste enkät.

Årskurs F-3 elever
Årskurs F-3 vårdnadshavare

Årskurs 4-6 elever
Årskurs 4-6 vårdnadshavare

Årskurs 7-9 elever
Årskurs 7-9 vårdnadshavare 

Så här arbetar vi med resultatet

När det gäller elevernas inflytande har vi valt att arbeta med följande område som ett fokusmål.

  • Att våra barn och elever utvecklar en upplevelse av ökat inflytande, som leder till delaktighet, motivation, ökad självkänsla och bättre resultat.

Vi har utvecklat en ny form av formellt elevinflytande genom elevråden och fyra utskott som består av elever från F-9 samt matansvarig, vaktmästare och skolledning. Utskotten har till uppgift att arbeta med frågor som rör följande områden:

  • Inre miljö
  • Yttre miljö
  • Skolmaten
  • Utbildning

Protokoll från våra utskottsmöten publiceras på Fronter/anslagstavla enhet.

Vi har samverkan med våra föräldrar genom våra samråd. Det finns lokala samråd med representanter från samtliga klasser som tillsamman med personalrepresentanter och skolledning som träffas 4 gånger per läsår. Vi har även ett centralt samråd 2 gånger per läsår då samtliga skolenheter på Kullaviksskolan med förskolor finns representerade tillsammans med föräldrar, personal och ledning. På våra samrådsmöten diskuteras olika aktuella frågor och en koppling görs till elevrådsutskottens frågeställningar.

Protokoll från våra samrådsmöten publiceras via Unikum.

För mer information om vårt arbete med utskott och samråd kontakta oss gärna.