Om oss

Presseskolan har ca 500 elever från förskoleklass till och med årskurs 6 i åldershomogena klasser och med tillhörande fritidsverksamhet. Skolan är belägen på Onsalahalvön och närheten till Kungsbackafjorden, skogsområden och tjärn ger goda förutsättningar till inlärning även utanför klassrummet.

Lärarna i åk 4-6 arbetar i arbetslag med olika ämnesbehörigheter. Målet är att årskursens arbetslag följer eleverna under 3 år. I F-3 består personalen av lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Under förskoleåret så har förskollärarna initialt ansvaret för att under den senare delen av läsåret lämna över till läraren. Varje årskurs har lärare med behörighet i de olika ämnena. Målet är att lärararbetslaget ska följa eleverna under deras fyra år i F-3. Förskolläraren följer eleverna under år F och 1. Fritidspedagogerna och förskollärarna har det gemensamma ansvaret för skolbarnsomsorgen, som vi i vardagligt tal kallar fritids. Varje årskurs bildar ett fritids. Omsorgen för de lite äldre eleverna, årskurs 3-6, ordnas genom fritidsklubben.

Presseskolan arbetar aktivt med värdegrund. Detta gör vi bland annat genom rörelse, rastaktiviteter, kompismassage, kunskap att hantera och motverka stress och kränkningar. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, där man tränar att sätta ord på sina känslor, markerar sina gränser och att hantera konflikter utan att ta till våld.