Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten samt analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Med utgångspunkt från det som vi ser i våra resultat planerar och utvecklar vi vårt arbete så att alla elever når målen.

Ledarskapsutveckling på Presseskolan

Läsåret 19/20 påbörjades ett utvecklingsarbete på skolan kring ledarskap. Forskning visar att pedagogers sätt att leda undervisning har stor betydelse för bland annat elevernas studiero och kunskapsutveckling.

Ett av målen med arbetet är att utveckla metoder och innehåll i undervisningen på ett sätt som ska främja likvärdighet, tydlighet och trygghet för eleverna.

Under läsåret 19/20 har vi fokuserat på start och avslut av lektioner och aktiviteter. Vi har arbetat fram gemensamma riktlinjer som gäller såväl skola som fritidsverksamhet, se bilaga.

Arbetet med ledarskap fortsätter under läsåret 20/21.