Våra förbättringsområden

Förbättringsområden Presseskolan 2015-2016

 

På Presseskolan kommer vi under läsåret 15/16 fokusera på att förbättra två områden. Det ena är en utveckling av det kollegiala lärandet. Det andra är att öka det främjande och förebyggande arbetet på skolan.

Det kollegiala lärandet är ytterligare ett steg i utveckling och uppföljning av undervisningen som kommit igång bra på enheten. Det finns en stark önskan att öka samarbetet mellan kollegor på olika sätt och eftersom forskningen visar att just kollegialt lärande ger bra effekt på elevresultat och det sker verklig förändring vad gäller ändrade arbetssätt i klassrummet.

Tanken är att det kollegiala lärandet ska bidra till att utveckla undervisningen och elevernas reella inflytande över sin utbildning. Vi kommer fortsätta med att aktivt utveckla undervisningen och skapa en lärmiljö som i högre grad möter elevernas behov. Under läsåret kommer lärarna också att fortbilda sig inom mattelyftet.

När det gäller det främjande och förebyggande arbetet är målet att mer medvetet planera olika aktiviteter för att få goda relationer mellan alla på skolan med skolan respekteraregler som utgångspunkt. Detta arbete ansvarar rektor och skolans värdegrundsgrupp för.

Utöver detta kommer elevhälsan och rektorerna gemensamt fortbilda sig via Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, med syftet att öka det hälsofrämjande arbetet och utveckla ett tvärprofessionellt arbetssätt.

 

.