Språkutveckling

Fånga språket - bygg lärandet, Presseskolans strategi för språkutveckling.

Utan ett språk är det svårt att förstå sin omvärld, ta in ny kunskap samt bearbeta och kommunicera det vi lärt. För att uttrycka vad vi vill, känner, undrar och tänker behöver vi tillgång till ett språk och dess nyanser. Eftersom språket är grunden till allt lärande är ett av skolans viktigaste uppdrag att ge alla elever möjlighet att utveckla sina språkliga förmågor.

Alla pedagoger behöver kunskap om läsande och skrivande i relation till sitt ämne eftersom språk och kommunikation är alla lärares ansvar. Genom att pedagogerna använder ett rikt och relevant språk ökar elevernas språkliga kompetens. I pedagogernas uppdrag ligger att ständigt bjuda in eleverna till att pröva, utveckla och använda sitt språk.

Syfte
Presseskolan har utformat strategier för ett medvetet språkligt arbetssätt i syfte att ge alla elever en likvärdig utbildning med bästa möjliga förutsättningar för en god språkutveckling.

Övergripande mål
- I alla våra verksamheter ska ett språkutvecklande arbete vara i fokus.
- Det är alla pedagogers ansvar att skapa förutsättningar för elevernas språkutveckling.
- Pedagogerna ska i sin undervisning använda genomtänkta strategier som stödjer och utvecklar elevernas språk.

Språkutvecklande arbetssätt
Presseskolans strategier för ett språkutvecklande arbetssätt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Under skolgången på Presseskolan möter eleverna en språkmedveten undervisning utifrån ett antal metoder och antaganden.

  • Bornholmsmodellen

Språklekarna i Bornholmsmodellen tränar barns språkliga medvetenhet genom ett strukturerat program. I arbetet uppmärksammar eleverna sitt eget språk utifrån form, innehåll och användning. Denna träningsmetod har i flera forskningsöversikter visat sig både kunna underlätta läsinlärning och förebygga lässvårigheter.

  • Digitalt skrivande med lärande samtal

På Presseskolan arbetar vi med ”Digitalt skrivande med lärande samtal”. I arbetssättet ingår användande av digitala verktyg, gemensam textproduktion, formativ återkoppling och bedömning samt publicering av den skrivna texten. Eleverna skriver sina texter i par och diskuterar innehåll och form i ett ”lärande samtal”. 

  • Läsförståelsestrategier och textsamtal

Ett tyst klassrum är inte samma sak som ett lärande klassrum. För att lära sig något krävs att eleverna ges möjlighet att formulera sig, diskutera och träna sig i att argumentera i par eller i grupp i form av strukturerade, välplanerade samtal. Vägen till den tysta läsningen går, enligt Ann-Marie Körling (2015), via högläsning och interaktion elever emellan.

På Presseskolan utgår vi ifrån att vi kan textsamtala om vilken text som helst och också bör göra det. Genom textsamtalet förstår eleverna texterna bättre, både den lästa, men också framtida texter. Dessutom hjälper textsamtalet våra elever att nå många olika kunskaper eftersom alla skolans ämnen för kunskaper vidare genom texter.

Eftersom textsamtalen bidrar till såväl språk- som kunskapsutveckling måste undervisningen grunda sig i ett gemensamt läsande och utforskande.

  • Språkutvecklande startpass

Varken läsförmågan eller läsförståelsen går att avgöra genom tyst läsning […]. Det måste helt enkelt låta mer kring texterna. Eftersom textsamtalen bidrar till språk- och kunskapsutveckling måste undervisningen förändras från tyst läsning till ett gemensamt läsande och utforskande (Körling, 2015:3).

Tyst läsning är inte lämplig för de elever som ännu inte automatiserat sin läsning (Myrberg, 2008). På Presseskolan arbetar vi istället med ”språkutvecklande startpass”. Vid dessa tillfällen laborerar eleverna med språket på olika sätt; först enskilt, sedan i par och slutligen tillsammans i större grupp.

 

Vision - Kungsbacka kommun
I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.

Vision - Presseskolan
Presseskolan, en skola där alla elever får bästa möjliga förutsättningar och verktyg för livslångt lärande.