Skolsköterska

Vår skolsköterska

Eva Glansén arbetar som skolsköterska på Särö skola. Ni når Eva  måndag till fredag på Tel. 0300-83 63 05 eller via e-post: eva.glansen@kungsbacka.se

Elevhälsans medicinska insats är den tydligaste delen av folkhälsoarbetet som samhället riktar mot barn och ungdomar. Skolhälsovården är en förlängning på BVC. Skolsköterskans uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom hälsosamtal, hälsokontroller, och att fullfölja barnhälsovårdens vaccinationsprogram. Det förebyggande arbetet sker även på gruppnivå i hälsoundervisning och på organisationsnivå till exempel genom att lyfta arbetsmiljöfrågor.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolhälsovård, elevhälsans medicinska del, erbjuds alla elever från förskoleklass och är elevernas företagshälsovård och en fortsättning på den hälsovård som BVC erbjuder yngre barn. Den är frivillig och kostnadsfri. Skolhälsovården vill medverka till att undervisning och vistelse i skolan anpassas till elevers hälsoproblem. Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med

  • Hälsosamtal, både individuellt och i grupp

  • Hälsoundersökningar, se lä

  • Vaccinationer, se länk

  • Undervisning om bland annat pubertet och livsstilsrelaterad information om kost motion, sömn och droger

  • Bevaka elevernas arbetsmiljö

  • Utföra enklare sjukvårdsarbete och vara behjälplig vid olycksfall i skolan

  • Delta i skolans elevhälsoteam

  • Medverka vid samarbetsmöten

  • Samverka och förmedla kontakt med andra verksamheter och myndigheter som till exempel barnmedicinsk mottagning, ungdomsmottagning, barn - och ungdomspsykiatri, BVC och habilitering

Om elev behöver medicin under skoldagen ansvarar föräldrar för denna och för information till lärare och skolsköterska.

Anmälan om olycksfall som sker under skoldagen görs direkt av föräldrar till det försäkringsbolag som skolan anlitar.

Elev som behöver specialkost kan kontakta skolsköterska.

Välkomna!

Mer information om skolhälsovård i Kungsbackas kommunala skolor