Fritids - en viktig del av verksamheten!

Fritidshemmet ska vara ett komplement till skoldagen där eleverna har möjlighet att välja fritt bland aktiviteter, vidareutveckla sina sociala relationer, men också erbjudas tid för återhämtning och reinkarnation. 

På Särö skola har vi som mål att erbjuda våra elever en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet. Den fria leken och de individuella valen får stort utrymme, men vi uppmuntrar också till styrda aktiviteter som fritidsgympa, samarbetslekar och temaarbeten. Bakdagar, skogsaktiviteter, veckans konstnär och mysfredag är exempel på aktiviteter som återkommer med jämna mellanrum.

Vi formar vår verksamhet efter elevernas förutsättningarm behov och intressen. Elevinflytandet genomsyrar aktiviteterna och genom samtal, fritidsråd och enkäter får eleverna göra sina röster hörda och kan på så sätt påverka innehållet på fritids.

Vi som arbetar här tycker att det är viktigt att förena omsorg och lärande. Vi ska till exempel lära ditt barn att fungera socialt och bli självständigt, att respektera olikheter och olika åsikter och förstå att man måste kompromissa ibland. 

Alla barn är unika personligheter och det är vår uppgift som pedagoger att tillgodose deras behov och rättigheter. Vi ska uppmuntra, stimulera och ibland bara finnas tillhands för att stötta och trösta. Medmänsklighet, respekt och värme är viktiga ingredienser i vår fritidsverksamhet - alla dagar!

 

Verksamheten kan se olika ut beroende på vilka elever som går där.Fritidshemmet har en viktig roll i ditt barns lärande, eftersom barn lär i alla sammanhang under hela dagen.