Likabehandlingsplan

På Särö skola arbetar vi gemensamt mot alla former av kränkande behandling. Elever och personal behandlar varandra på ett respektfullt sätt oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vårt värdegrundsarbete pågår varje dag, varje timma och varje minut. Värdegrundsarbetet finns presenterat i vår likabehandlingsplan.

Särö skolas likabehandlingsplan