Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i  skolan systematiskt och kontinuernligt följer upp verksamheten samt analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Med utgångspunkt från det som vi ser i våra resultat planerar och utvecklar vi vårt arbete så att alla elever når målen.

"Boken om Smedingeskolan" kan ni läsa mer om Smedingeskolans systematiska kvalitetsarbete.  Har Ni svårt att öppna det material (krävs iPad eller Mac), kontakta oss.  

Via rubrikerna i vänsterspalten hittar du senaste resultat i enkäter till elever och vårdnadshavare.