Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Tingbergsskolans plan

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Det förebyggande arbete är den viktigaste delen mot all kränkande behandling.
För att få eleverna väl medvetna om sin egen roll för omgivningens trivsel arbetar vi mycket med förhållningssätt genom ordet respekt.

 • Respektera dig själv
 • Respektera dina medmänniskor
 • Respektera egendom

Det är varje pedagogs skyldighet att påvisa att och hur de arbetar kring ämnet livskunskap. Genom exempelvis en pedagogisk planering.

Kontinuerliga klassamtal/kompissamtal och värderingsövningar.

Under läsåret har skolan "tillsammansdagar" - "från jag till vi". Då arbetar vi i huvudsak med olika gemenskapsövningar i syfte att eleverna ska lära känna sina klasskamrater och blir trygga i gruppen.arbetas fram ur ordet respekt.

Övriga förebyggande åtgärder är:

 • Rasttillsyn varje rast
 • Enkätsundersökning bland eleverna om trivseln på skolan
 • Sociogram (en nätverkskarta hur de sociala relationerna ser ut bland eleverna i klassen)
 • Trygghetsteam (antimobbningsgrupp)
 • Elevombud (vuxen som för barnens talan)
 • Elevråd
 • Olika gemensamma aktivitete såsom temadagar mm.
 • Första föräldramötet varje läsår presenteras handlingsplanen mot mobbning

Här kan du läsa Tingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om nu har frågor
Mobbning och trygghet