Skolval inför HT-22

Information om Tingbergsskolan till blivande förskoleklasselevers vårdnadshavare

Organisation

På Tingbergsskolan går ca 400 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Vi har fyra åldersblandade F-1:or (där hälften av eleverna går i förskoleklass och den andra hälften i årskurs 1) och de flesta år brukar vi också starta upp en ren förskoleklass (endast förskoleklasselever). Om det blir en ren förskoleklass till höstterminen 2022 beror på hur många elever som söker Tingbergsskolan och hur många vi har möjlighet att ta emot.

Från årskurs 2 till och med årskurs 6 är klasserna åldershomogena.

Knutet till varje F-1:a finns ett fritidshem. På fritidshemmet går elever från årskurs F, 1 och 2.

Elevhälsoteam

På skolan finns ett elevhälsoteam där rektorer, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, elevkoordinator, specialpedagog, speciallärare och logoped ingår. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande för att alla elever ska nå så långt som möjligt mot kunskapskraven. Vi stödjer/handleder pedagoger kring extra anpassningar, undervisar elever (ofta i intensivperioder) och gör utredningar av olika slag (pedagogiska, psykologiska, språkliga).

Trygghetsteam

På skolan finns ett trygghetsteam där kurator, elevkoordinator och lärarpersonal ingår. Trygghetsteamet arbetar förebyggande för trygghet och studiero bl.a. genom vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsteamet arbetar också aktivt med utredande och åtgärdande av kränkningsärenden.

Processen vid antagning

Om du har valt Tingbergsskolan för ditt barn och fått besked om att ni fått plats kan ni förvänta er följande:

Under mars/april arbetar vi med att sätta ihop grupper av barn som ska gå tillsammans i förskoleklass. Vi har i detta skede ett nära samarbete med förskolorna barnen har gått på. Förskolornas personal ger oss förslag på hur barnen kan fördelas utifrån hur olika konstellationer fungerat på förskolan. Om ni som föräldrar tillåter så överlämnar också förskolans specialpedagog relevant information till skolans elevhälsoteam kring elever i behov av stöd av olika slag.

I slutet av april/början av maj får ni information hemskickad till er. Då får ni reda på vilken klass ert barn blivit placerad i och med vilka kompisar. Då får ni också mer detaljerad information kring rutiner i klassen och på fritidshemmet, skol/fritids-tider, kommunikation mellan skola/hem mm.

Petra Aadland & Anna-Karin Källén

Rektorer Tingbergsskolan