Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten samt analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Med utgångspunkt från det som vi ser i våra resultat planerar och utvecklar vi vårt arbete så att alla elever når målen.Via rubrikerna i vänsterspalten hittar du senaste resultat i enkäter till elever och vårdnadshavare.

På Tingbergsskolan bedrivs kontinuerligt ett systematiskt kvalitetsarbete som innebär att vi samlar in resultat av olika slag, analyserar dessa och formulerar åtgärder som vi sedan arbetar med under kommande läsår.