Våra förbättringsområden

Läsårssammanfattning för förbättringsområden att arbeta med under läsåret 14-15:

 

Ansvar och inflytande

Synliggöra kunskapskraven för eleverna. 

Synliggöra elevernas medbestämmande för eleverna själva.

Delge varandra exempel på hur vi arbetar med ansvar och inflytande. 

Måluppfyllelse 1-5

Arbeta vidare/djupare med uppdelningen av det centrala innehållet och tillse att det blir en bra progression 1-5 – samtliga ämnesgrupper.

Arbeta systematiskt med berättelseskrivande – ämnesgrupp svenska.

Alla lärare ska använda korrekta matematiska begrepp i sin matematikundervisning – ämnesgrupp matematik.

Åk 2 – KUL

Pågår - Organisatorisk bör vi fundera över om vi byter lärare efter rätt årskurser (åk 1, åk 3).

Åk 3 – nationella prov

Ett systematiskt arbete med att utveckla vissa delmoment i matematiken – ämnesgrupp matematik.

Arbeta systematiskt med berättelseskrivande – ämnesgrupp svenska.

Kunskaper

Vi startar ämnesgrupper som samplanerar och sambedömer.

Läsåret 15/16 ska Tingbergsskolans lärare enbart undervisa i de ämnen de har behörighet.

Vi arbetar aktivt med att låta eleverna använda fler uttrycksformer (t.ex. drama, Imovie).

Normer och värden

Vi arbetar med normer och värden utifrån erfarenhetsbaserade metoder. Vi behöver uppdatera oss kring vad aktuell forskning säger om hur man bäst arbetar för att fostra goda samhällsmedborgare.

Fritidshemmet

Göra barnen medvetna om det inflytande de faktiskt har t.ex. genom regelbundna fritidsråd.

Strukturera upp planeringstiden så att planeringen för fritidshemmet blir mer synlig och inte faller bort på bekostnad av skolplaneringen. 

Förskoleklassen

Börja använda Unikum.

Skapa en gemensam mall för dokumentation av barnens utveckling mot målen i läroplanens andra del.