Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Varlaskolans plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om nu har frågor

Mobbning och trygghet

Här hittar du alla kontaktuppgifter till Varlaskolans elevhälsoteam