Lokal- och driftsbidrag

Villkor

För att kunna få dessa bidrag sker särskild prövning i varje enskilt fall av nämnden för Kultur & Fritid. Kyrkliga samfund kan inte söka bidraget.

Bidrag

Bidraget kan variera beroende på ungdomsverksamhetens omfattning i förhållande till vuxenverksamheten. För att få 60 procent i bidrag krävs att andelen aktiva medlemmar i åldern 7-20 år är minst 60 procent av det totala antalet medlemmar i föreningen.

Lokalbidrag

Bidraget är ett stöd till hyra för lokaler eller anläggningar som inte ägs av kommunen. Innan beslut om bidrag tas ska det prövas om det finns någon kommunal lokal eller anläggning som kan användas istället. Bidraget kan som mest bli 60 procent av hyressumman, men inte mer än 125 000 kronor.

Driftsbidrag

I föreningsägda anläggningar eller anläggningar som sköts av föreningar kan det kommunala bidraget som mest utgöra 60 procent av driftskostnaderna, men inte mer än 125 000 kronor.

Till föreningsägda eller föreningsskötta fotbollsplaner lämnas bidrag med högst 70 procent av kommunens genomsnittliga driftkostnader för dessa anläggningar.

För klubbhus och klubblokaler lämnas inte bidrag till driftkostnader, om inte nämnden prövar detta.

För driftsbidrag ska särskilda kontrakt upprättas mellan Fritid & Folkhälsa och föreningen. Stor tillgänglighet för allmänheten kan ge högre subvention.

Kontakta gärna