Ersättning vid studier på folkhögskola

Regler gällande elev 18-20 år  

Ersättning för skolmåltider och läromedel lämnas till elever vid folkhögskola. Folkhögskolan fakturerar kommunen. Ersättning avser elever som inte har en gymnasieexamen och gäller för elever som läser behörighetsgivande allmän kurs. Elever över 20 år söker bidrag hos CSN

Regler för elev under 18 år

Elev under 18 år kan beviljas studier på folkhögskola. Beslut tas av förvaltningschef eller gymnasiechef på Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning. Kostnaderna för elevens skolgång betalas upp till lägsta programpris (exklusive skolmåltider och läromedel). Ersättning för skolmåltider och läromedel lämnas.

Inackorderingstillägg

Beviljas fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år och utgår till dem som behöver inackordering till följd av skolgången. Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år har eleven rätt till studiestöd från CSN i stället. Elever som har mer än två timmars restid per dag minst fyra dagar per vecka under en tvåveckorsperiod har rätt till inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg betalas ut i nio månader, september-maj.

Busskort

Utgår till och med vårterminen eleven fyller 20 år.