Barn- och ungdomsföreningar

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Föreningen kan ansöka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd två gånger per år. För perioden 1 januari – 30 juni är sista ansökningsdag 25 augusti och för perioden 1 juli – 31 december är sista ansökningsdag 25 februari. Bidraget är 7 kronor per deltagare och sammankomst. 

Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per idrott och veckodag. För deltagare i åldern 7-9 år ger vi stöd för max tre aktiviteter per idrott och kalendervecka. För deltagare 10-20 år ger vi stöd för upp till fem aktiviteter per idrott och kalendervecka. För deltagare med funktionsnedsättning 21 år och äldre gäller samma som för deltagare 10-20 år. Vi ger också deltagarstöd för ledare 13-20 år, för ledarna gäller samma villkor som för deltagare 10-20 år.

En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter och en ledare måste vara där och leda samt samla alla i början och i slutet av aktiviteten. Ledaren får inte leda flera aktiviteter samtidigt och måste ha fyllt 13 år. Minst tre medlemmar ska vara med på aktiviteten och max 30 deltagare får räknas med från varje aktivitet.

Föreningar får inte bidrag för religiös verksamhet.

Läs också om regler för statligt lokalt aktivitetsstöd

Utbildnings- och utvecklingsbidrag

Föreningen får 200 kronor i Utbildnings- och utvecklingsbidrag för varje aktiv medlem i åldrarna 7-20 år. Varje medlem ska delta i minst tio sammankomster per år.

Kommunen överlåter till föreningarna att själva avgöra hur de använder bidraget även om vi vill uppmuntra till ledarutbildning och föreningsutveckling i första hand. 

Kultur & Fritid hämtar uppgifter om antalet medlemmar i Aktivitetskort på nätet. Vi betalar automatiskt ut bidraget till föreningen efter att föreningen har godkänt Kommunalt lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli-31 december.

Drogpolicy eller Hälsocertifiering

De föreningar som redovisar en alkohol- och drogpolicy med en handlingsplan får 10 kronor i extra medlemsbidrag per aktiv medlem 7-20 år.

Genom att välja att Hälsocertifiera sin förening får föreningen 50 kronor i extra bidrag och det alkohol- och drogförebyggande arbetet finns med som en del i Hälsocertifieringen. De 10 kronorna föreningen fått i extra bidrag för sin alkohol- och drogpolicy ingår då i de 50 kronorna eftersom alkohol- och drogpolicyn blir en del av Hälsocertifieringen.

Anläggnings- och skötselbidrag för egenägda eller långtidshyrda anläggningar

Föreningar har möjlighet att få bidrag för att täcka delar av kostnaderna för skötsel av egenägda eller långtidshyrda anläggningar.

Det här bidraget baserar vi på en fast årlig schablon per anläggning. Biytor som till exempel omklädningsrum ingår i schablonen. Vi betalar ut bidraget en gång per år.

Kungsbacka kommun överlåter till föreningen att själva avgöra hur de använder bidraget. Föreningen ska skicka in uppföljning i form av verksamhetsberättelse varje år där det framgår hur föreningen har använt pengarna.

Föreningar som hyr kommunens anläggningar får stöd i och med att taxan är reducerad i förhållande till kommunens självkostnad.

Tabellen visar bidrag för anläggningar och skötsel, och anger de fasta schabloner som vi betalar ut som årligt bidrag.

Anläggnings- och skötselbidrag 

 

Tennisplan utomhus/inomhus 

10 000 kronor 

Padelanläggning  

10 000 kronor 

Orienteringskartor  

50 000 kronor 

Eljusspår 

10 000 kronor 

Motorsport  

15 000 kronor 

Modellflyg  

15 000 kronor 

Skyttebana  

10 000 kronor 

Dragkampsanläggning  

10 000 kronor 

Cykelbana BMX  

40 000 kronor 

Budo  

10 000 kronor 

Båtsport  

5 000 kronor 

Schack  

10 000 kronor 

Friluftsliv  

10 000 kronor 

 

 

Fotbollsanläggningar 

 

11 mot 11 gräsfotbollsplan  

25 000 kronor 

11 mot 11 konstgräsplan 

20 000 kronor 

5 mot 5 och 7 mot 7 gräsfotbollsplan 

20 000 kronor 

5 mot 5 och 7 mot 7 konstgräsplan 

15 000 kronor 

Grusfotbollsplan 

10 000 kronor 

Omklädningsrum där kommunen inte kan erbjuda alternativ 

40 000 kronor 

 

Extra stöd till mindre fotbollsklubbar utanför tätort som sköter planer själva 

100 000 kronor 

 

 

Anläggnings- och skötselbidrag till ridsport hanterar vi utanför detta system. Även några andra föreningar med särskilda förhållanden hanterar vi utanför systemet.

Lovbidrag

Syftet med lovbidraget är att stimulera föreningar och andra intressegrupper att ordna speciella aktiviteter för barn och ungdomar under loven. Barn och ungdomar får möjlighet att prova nya aktiviteter, och föreningarna får presentera sin verksamhet för nya deltagare.

Lovbidraget är 500 kronor per dag. Sista ansökningsdag för lovbidrag är två veckor före varje lov. Information om lovaktiviteter ska finns på kommunens webbplats. Föreningen ansvarar för att skicka in manus.

Lovaktiviteten måste ha minst tre deltagare och ska vara öppen för alla barn och ungdomar som bor i Kungsbacka, det vill säga både medlemmar och icke-medlemmar ska kunna delta. Målgruppen ska vara inom åldern 7-20 år. Föreningen får inte kräva medlemsavgift för att få delta i lovaktiviteten. Vi betalar inte ut lovbidrag till föreningens ordinarie verksamhet.

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd för lovaktiviteterna oavsett om föreningen får lovbidrag eller inte. Ansökan för lovaktiviteten lämnas då in med ordinarie ansökan 15 februari och 15 augusti.

Föreningen eller organisationen måste ha ett plus- eller bankgiro för att få bidrag. Bidrag kan inte betalas ut till privatpersoner. Om föreningen får bidrag från studieförbund eller andra organisationer kan föreningen inte söka bidrag av Kultur & Fritid.

Föreningar som inte får anläggningsbidrag

Inom några föreningstyper ser vi att vuxenverksamheten kan finansiera barnverksamheten. Detta gör att Kungsbacka kommun inte kommer att använda skattemedel till anläggningskostnader för den typen av föreningar. Det här gäller till exempel golf, klättring, bowling och i viss mån tennis och padel där vi har satt ett tak för anläggningsbidrag. I framtiden kan det komma fler idrotter där vi tillämpar den här principen. Föreningar inom dessa idrotter kan få Lokalt aktivitetsstöd och Utbildnings- och utvecklingsbidrag för sina unga medlemmar.

Övergångsbestämmelser

Under 2022 börjar vi att tillämpa både detta nya bidragssystem för föreningslivet och ett nytt system för taxor och avgifter. Trots noggranna analyser kan det uppstå situationer som förvaltningen för Kultur & Fritid inte förutsett och som är svåra eller omöjliga att hantera för en förening. Förvaltningen kommer därför kontinuerligt följa upp vilka effekter de nya bidragen och avgifterna får på föreningslivet. Det kan då bli aktuellt med någon form av övergångsbidrag under tiden en förening ställer om sin verksamhet och sin ekonomi. Det kan också visa sig att vi behöver göra ändringar i bidragssystemet.

Ansökning och utbetalning av bidrag

Om föreningen uppfyller kraven för att få bidrag kommer vi betala ut bidrag automatiskt utan ansökningsförfarande. För att få Kommunalt lokalt aktivitetsstöd behöver föreningen rapportera sina sammankomster i Aktivitetskort på nätet. För att få lovbidrag ska föreningen ansöka särskilt inför varje lov.

Kontakta gärna