Regler för studieförbundsbidrag

Studiecirklar, kulturprogram och annan gruppverksamhet kan få kommunalt bidrag.

Studiecirkel

En studiecirkel ska bestå av minst tre personer som under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar gemensamt söker kunskap.

Kulturprogram

Ett kulturprogram eller en kulturproduktion ska framföras eller redovisas inför publik.

Gruppverksamhet

Annan gruppverksamhet genomförs i friare och flexiblare former än studiecirkeln.

Bidraget består av tre delar

  • 70 procent grundbidrag fördelas utifrån respektive studieförbunds andel av föregående års totala anslag till studieförbundet. 
  • 10 procent volymbidrag beräknas på antalet genomförda studietimmar det senaste redovisade verksamhetsåret. 
  • 20 procent målgruppsbidrag gäller arbetslösa och arbetssökande, människor som har invandrat till Sverige och människor som på grund av bestående funktionsnedsättning har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Grundbidraget betalas ut senast den 31 januari. Målgrupps- och volymbidraget betalas ut senast den 30 juni.

Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas.

Kontakta gärna

Erik Norinder
Utvecklingsledare Kultur & Fritid
0300-83 48 83
erik.norinder@kungsbacka.se