Arrangemangsbidrag till kulturföreningar, grupper och personer

Föreningar, nätverk, grupper och enskilda personer kan söka bidrag för kulturprojekt.

Arrangören ska förankra projektet hos förvaltningen för Kultur & Fritid och skicka in ansökan senast tre veckor före projektstart. Det går bra att skicka in ansökan löpande under året.

Vi beviljar bidrag för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande som teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring och arvode till föreläsare och artister.

Villkor för arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidraget är till för ideella och icke vinstdrivande kulturprojekt.

Projektet ska ske i Kungsbacka kommun och huvudsakligen drivas av boende i Kungsbacka.

Projektet ska vara demokratiskt och icke diskriminerande.

Projektet ska framförs offentligt.

Projektet och inramningen är drogfri.

Vi ger inte bidrag till skolprojekt, utbildningsprogram, forskning, politiska partier, religiösa samfund, eller kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Underlaget för ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt koppling till kulturprojektets genomförande eller kostnader som frångår principen om att projektet ska vara ideellt. Exempel på kostnader som vi inte godkänner är reseersättning och arvode till arrangörer och avlönade arrangörer.

Efter avslutat projekt ska arrangören lämna uppföljning till förvaltningen för Kultur & Fritid i enlighet med ansökan.

Kontakta gärna

Erik Norinder
Utvecklingsledare Kultur & Fritid
0300-83 48 83
erik.norinder@kungsbacka.se