Kulturföreningar - årligt verksamhetsbidrag

Ideella kulturföreningar i Kungsbacka kan söka årligt verksamhetsbidrag. Ansökan om årligt verksamhetsbidrag för nästkommande år ska lämnas in till förvaltningen för Kultur & Fritid senast 15 september.

Vi kan bevilja bidrag för kostnader som har direkt koppling till föreningens egen kulturverksamhet, som teknikkostnader, lokalkostnader vid offentliga arrangemang, marknadsföring vid offentliga arrangemang och arvoden till föreläsare och artister.

Villkor för årligt verksamhetsbidrag

Föreningen ska bedriva ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Kungsbacka kommun och vara demokratisk och öppen för alla. Föreningens arrangemang ska vara offentliga och drogfria.

Föreningen ska ha stadgar, styrelse och årsmöte och ska huvudsakligen bestå av personer som bor i Kungsbacka kommun. Medlemmarna ska betala en fastställd medlemsavgift

Föreningen ska följa en god ekonomisk redovisningssed.

Vi ger inte bidrag till politiska partier, religiösa samfund eller till kommunal, regional eller statlig verksamhet. Däremot kan vi ge bidrag till dessa organisationer i det fall de driver obunden, fri och för alla öppen verksamhet för samhällets nytta.

Kontakta gärna

Erik Norinder
Utvecklingsledare Kultur & Fritid
0300-83 48 83
erik.norinder@kungsbacka.se