Diarium och arkiv

Diariet är ett register över ärenden och handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen.

Om du vill begära ut en handling så kan du vända dig till respektive förvaltnings registrator. Vissa handlingar och beslut från nämnderna hittar du också under Möten, handlingar och protokoll.

Kontaktuppgifter till registratorer

Sök i diariet

I diariet kan du söka efter information från kommunens nämnder och förvaltningar. 

I webbdiariet publiceras inte:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • ärenden/handlingar som hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen
  • personuppgifter
  • ärenden äldre än 1 januari 2016
  • dokument i fulltext
  • ärenden inom Miljö & Hälsoskydd
  • ärenden inom Byggnadsförvaltningen. Däremot finns planärenden i diariet under rubriken Byggnadsnämnden.   

Länk till kommunens webbdiarium publiceras inom kort

Sök efter äldre ärenden

Ärenden som är äldre än 2014 söker du här:

Diarium med äldre ärenden

Alla får läsa handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och vi behandlar din förfrågan omgående. Vill du ha fler än 10 kopior, färgkopior eller bestyrkta betyg finns en särskild taxa för detta.

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens myndigheter och kommunala bolag. I arkivet förvaras 1 700 hyllmeter handlingar.

Läs mer om kommunarkivet