Diarium och arkiv

Diariet är ett register över ärenden och handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen.

Om du vill begära ut en handling så kan du vända dig till respektive förvaltnings registrator. Vissa handlingar och beslut från nämnderna hittar du också under Möten, handlingar och protokoll.

Kontaktuppgifter till registratorer

Sök i diariet

I diariet kan du söka efter nya ärenden från kommunens nämnder och förvaltningar. 

Nu kan du hitta ärenden från Kommunstyrelsen, Service, Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Individ & Familjeomsorg, Kultur & Fritid, Vård & Omsorg och Valnämnden i diariet. Fler nämnder och förvaltningar kopplas på efter hand.

Kommunen kommer att successivt från den 1 juni 2020 publicera handlingar/filer i webbdiariet. Kommunstyrelsens diarium är det diarium som först kommer att påbörja publicering av handlingar.

I webbdiariet publiceras inte:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • ärenden/handlingar som hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen
  • personuppgifter
  • ärenden äldre än 27 november 2019

Sök i Kungsbacka kommuns diarie 

När du söker efter handlingar i sökfälten i Kungsbacka kommuns diarie visas de handlingar som skapades i Kungsbacka kommuns diarium, inkom till eller skickades från Kungsbacka kommun det aktuella datumet du söker på.

Ibland registreras inte alla de handlingar som inkommer eller skickas på en dag, den aktuella dagen. Exempel på det kan vara sådant som kommer in sent en dag. Därför kan du behöva söka på ett större intervall av dagar för att vara säker på att få en helhetsbild av de senaste dagarnas inkommande och utgående handlingar.

Sök efter e-arkiverade ärenden

Ärenden som är e-arkiverade söker du här:

Diarium med äldre ärenden

Alla får läsa handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och vi behandlar din förfrågan omgående. Vill du ha fler än 10 kopior, färgkopior eller bestyrkta betyg finns en särskild taxa för detta.

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens myndigheter och kommunala bolag. I arkivet förvaras 1 700 hyllmeter handlingar.

Kommunarkivet