Vi lämnar ut dokument

Därför lämnar vi i kommunen ut vissa dokument

När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära att få ut den. Det kallas för offentlighetsprincipen.

Men det finns undantag från offentlighetsprincipen. En allmän handling kan behöva ha sekretess, till exempel för att skydda en persons enskilda eller ekonomiska förhållanden. 

Allmän handling ska lämnas ut genast

Om någon begär att få en allmän handling som inte har sekretess måste vi lämna ut den genast eller så snart det är möjligt. Huvudregeln är att vi inte får fråga efter anledningen till att någon begär ut en handling.

Om vi beslutar att inte lämna ut ett dokument måste vi alltid tala om varför, till exempel hänvisa till en paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. Den som begärt ut dokumentet får då ett skriftligt beslut. I beslutet ska det finnas information om att beslutet kan överklagas, och hur man gör för att överklaga.

Offentlighetsprincipen finns i grundlagen

Reglerna för offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän när den kommit in till kommunen eller upprättats och förvaras av kommunen.

Arbetshandling är inte allmän handling

Ett annat undantag är att en handling kan betraktas som en arbetshandling, det vill säga att den inte är färdig. Handlingen anses då inte som allmän och är därmed inte offentlig.

Kontakta gärna