Digitalisering

Alla våra förvaltningar arbetar aktivt med digitala lösningar i sin verksamhetsutveckling. När vi utvecklar e-tjänster vill vi att hela processen ska vara digital, från att ärendet kommer in till att det arkiveras.

Människan är alltid utgångspunkten när vi tänker digitalisering. Därför involverar vi både slutanvändare och medarbetare i utvecklingen av digitala tjänster.

Vi arbetar med innovativ tjänsteutveckling och utgår från användarens helhetsupplevelse.

Digital strategi

I vårt arbete med digitalisering utgår vi från vår digitala strategi. Vi ser digitalisering som en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt.

Digital strategi för Kungsbacka kommun

Informationssäkerhetspolicy

E-målbild

I Kungsbacka strävar vi efter lösningar som skapar största möjliga nytta för både invånare och verksamhet. Vi har samlat alla våra utvecklingsprojekt under programmet Kungsbacka 2020 som också är vår e-målbild.

E-målbilden Kungsbacka 2020

Nominerade till digitaliseringskommun 2017

Vill du veta mer om varför vi är nominerade till utmärkelsen Sveriges digitaliseringskommun? Läs gärna vår beskrivning där vi tar upp många exempel från vår verksamhet.

Beskrivning av vårt digitaliseringsarbete inför priset Sveriges digitaliseringskommun

Vi delar med oss

På sidan Kungsbacka delar lägger våra pedagoger i förskola och grundskola upp inspiration, erfarenhet och kunskap om skolutveckling med hjälp av digitala verktyg.

kungsbackadelar.se

Vågar tänka nytt

Att bli mer digital och att tänka nytt går hand i hand. Du måste pröva dig fram, förstå användarna och deras behov och ta reda på vad du behöver göra för att förbättra din service. På vår webbplats innovationskraftkungsbacka.se hittar du tips, konkreta metoder och exempel från vår verksamhet.

innovationskraftkungsbacka.se

Några exempel från oss

Digital inkontinensutredning

Vi var första kommun i Sverige med att testa och implementera en digital tjänst som mäter inkontinens hos äldre. Systemet hjälper hemtjänstpersonalen att planera sina besök och ger även vinster för de äldres hälsa och välmående samt för miljön. Projektet initierades av en av våra undersköterskor.

Framtidens arbetssätt

Våra medarbetare kan arbeta mobilt oberoende av tid och rum. Till vår digitala miljö kan medarbetare och besökare enkelt koppla upp sig oavsett byggnad och nätverk. Denna mobilitet ger oss nya möjligheter för samarbete, kreativitet och effektivitet. Och driver på den digitala utvecklingen både hos varje individ men också i organisationen i stort.

#mittKBA - invånarna har ordet

Under sommaren och hösten 2017 startade vi instagramkampanjen #mittKBA. Det är i grunden en invånardialog på social medier där vi bjuder in de som bor och vistas i Kungsbacka att med egna ord berätta vad Kungsbacka betyder för dem och hur de tror att vi som kommun ska kunna uppnå vår Vision 2030. Fortsättning följer!

E-arkiv och digitalt bevarande

Invånare och andra kan själva hämta handlingar som exempelvis gamla betyg, bygglov allmänna handlingar eller andra beslut som fattats av politikerna.

Kungsbacka e-hälsa

Hösten 2013 införde vi Nationell patientöversikt och fick därmed tillgång till Sammanhållen journal. Det gör det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen att på ett säkert sätt ta del av journaluppgifter som har registrerats av andra vårdgivare, till exempel regioner och landsting, andra kommuner eller privata vårdgivare.

Papperslös ärendehantering

Digitalt från början till slut - ärenden flödas mellan olika intressenter utan att behöva skrivas ut eller exporteras till andra system. Handläggningen blir både tidseffektiv och mindre kostsam.