En äldre dam promenerar med hemtjänstpersonal

De svenska kommunernas historia

Kungsbacka kommun är en av Sveriges 290 kommuner.

Kommunerna ansvarar tillsammans med staten, regionerna och landstingen för de uppgifter som enligt lag och tradition ska vara gemensamma i Sverige.

Kommunerna har en lång historia med ursprung i den medeltida socknen, som var en kyrklig organisation. När socknens arbetsuppgifter ökade under 1800-talet delades de successivt upp i borgerliga och kyrkliga uppgifter. 

Sociala frågor viktigast från början

1862 skapades en separat borgerlig kommunorganisation, byggd på landskommunerna och städerna. Fattigvård och hälsovård var de viktigaste uppgifterna. 

Kyrkan hade ansvar för folkundervisningen och först 1932 skapades möjligheterna att flytta över ansvaret för folk- och fortsättningsskolan till de borgerliga kommunerna. 

I kommunsammanslagningen 1952 minskade antalet kommuner i Sverige från 2 498 till 1 037.

Nuvarande Kungsbacka kommun bildades i sammanslagningen 1974, då kommunerna Kungsbacka, Fjärås, Löftadalen och Onsala slogs samman. 

Påverkar det dagliga livet

Kommunerna ansvarar idag för många frågor som berör den enskilde medborgaren. Social omsorg, utbildning och den tekniska samhällsuppbyggnaden, såsom bostadsplanering, vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering sköts av kommunerna. 

Den lokala självstyrelsen

I alla de nordiska länderna har den lokala självstyrelsen starka historiska traditioner och i Sverige är den inskriven i grundlagen.

Den kommunala självstyrelsen innebär 

  • att kommunen har rätt att avgöra om en angelägenhet ska vara gemensam eller skötas av den enskilde
  • att kommunen har rätt att ta ut skatt och avgifter av invånarna för att finansiera den gemensamma verksamheten.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Politikerna i fullmäktige väljs vart fjärde år i allmänna val.