Kungsbacka blir stad

Kungsbacka som stad har fört en osäker tillvaro i äldre tid, vilket återspeglar ett typiskt västsvenskt mönster. Flera gånger har staden berövats sina stadsprivilegier. 

År 1982 firades stadens fyrahundraårsjubileum som ett minne av att orten återfick sin stadsstatus den 17 februari 1582. De äldsta bevarade privilegierna är dock äldre än så. De härrör från den 23 februari 1558, då Kungsbacka återfick sina stadsrättigheter efter att ha varit utan sådana en kort tid. 

Stad redan före år 1550

Staden har emellertid existerat långt före 1550-talet. Det första belägget för orten som stad är troligen från 1508, men utan tvivel var Kungsbacka stad senast under andra hälften av 1400-talet. Mycket, inklusive arkeologiskt material, tyder i själva verket på att orten blev stad i början av detta århundrade. 

Ett omnämnande från den 13 december 1408 är det första som troliggör ortens ställning som stad. Det är inte osannolikt, att stadsliknande funktioner successivt har vuxit fram i anslutning till Kungsbacka slott, Kungsbackahus, under de sista decennierna av 1300-talet, så att vi under tidigt 1400-tal kan tala om en stad. 

Det finns inte något som stöder, att Kungsbacka i sig skulle ha anor som fullödig stad eller varit en plats försedd med flera funktioner av stadskaraktär före denna tid. Exempelvis ger det arkeologiska fyndmaterialet inte några vinkar åt det hållet. 

Funktioner av stadskaraktär år 1300

Däremot har det förmodligen i närområdet funnits sådana funktioner redan ett sekel tidigare, omkring år 1300, i anslutning till Hunehals borg, och ytterligare ett halvsekel tidigare, under 1200-talets första hälft, kan mycket väl en betydande marknadsplats ha legat i anslutning till Tölö gård.

Att det skulle ha existerat en fullödig stadsbildning på något av ställena, finns det emellertid inte några belägg för. 

Denna text är sammanfattningen ur historikern Adam von Schéeles undersökning Kungsbackas uppkomst - Hur gammal är den nordhalländska staden?, 2007, Göteborgs universitet.