Geografiskt informationssystem

Geografiskt informationssystem förkortas GIS. Det är ett datorbaserat system med funktioner för inmatning, bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data.

Kommunen använder GIS vid planering och handläggning av ärenden:

  • för att sammanställa och analysera information om bebyggelse och infrastruktur, befolkningsutveckling, mark och topologi och annat som har betydelse för samhällsplanering;
  • för miljöanalyser och för planering och uppföljning av miljöövervakning; samt
  • för drift, underhåll och planering av olika typer av ledningsnät, till exempel vatten- och avloppsnät och datanät.

Koordinatsystem

Inom kommunen används i plan SWEREF 99 12 00. I höjd används Rikets höjdsystem RH2000.