Notarius publicus

Notarius publicus i Kungsbacka är

Advokat Joakim Gillersten
Energigatan 12
434 37 Kungsbacka
0300-710 18
joakim@gillersten.com

Ring eller mejla för prisuppgifter eller tidsbokning.

Vad gör en Notarius publicus

Notarius publicus är latin och betyder offentlig skrivare och är en gammal tradition i vårt rättsväsende. 

Notarius publicus främsta uppgifter är att hjälpa allmänheten med bland annat att:

  • bestyrka namnunderskrifter 
  • kontrollera lottdragningar 
  • vara med som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, då förseglingar sätts på eller bryts 
  • efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser 
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man 
  • bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan 
  • ta upp växel- eller checkprotester 
  • bestyrka översättningar i den mån språkkunskaperna medger det

Notarius publicus utses av länsstyrelsen.

För sina tjänster tar Notarius publicus ut en avgift.