Tillgänglighet för e-tjänster skapade i Spikeflow

Kungsbacka kommun står bakom de e-tjänster som är skapade i Spikeflow, en kommungemensam plattform som tillhandahålls av CGI, och tillgängliga via kungsbacka.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra e-tjänster. Den här sidan beskriver hur e-tjänsterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är e-tjänsterna?

E-tjänsterna är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsterna?

Om du behöver Kungsbacka kommuns e-tjänster i något annat format är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt:

Rapportera brister i e-tjänsternas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänsternas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänsternas tillgänglighet

De e-tjänster som är skapade i den kommungemensamma plattformen Spikeflow och tillgängliga via kungsbacka.se är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Till bristerna hör följande:

  • Det framgår inte alltid i koden vad sidans olika delar har för roll. Exempelvis är ledtexter inte alltid kopplade till något formulärobjekt och vissa label-element har en felaktig referens. Detta kan medföra att informationen inte presenteras korrekt vid användning av hjälpmedel. [Riktlinjerna WCAG 1.3.1, 4.1.2]

  • Det saknas språkangivelse i vissa html-element, vilket försämrar möjligheten för bland annat skärmläsare att presentera innehållet korrekt. [Riktlinje WCAG 3.1.1]

  • Sidor validerar inte i enlighet med gällande kodstandard. [Riktlinje WCAG 4.1.1]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Kungsbacka kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av de e-tjänster som är skapade i Spikeflow och tillgängliga via kungsbacka.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

  • Kungsbacka kommun planerar att byta plattform i vilken kommunens gemensamma e-tjänster byggs under 2021, som ett led i arbetet med att förnya kommunens e-tjänster och förbättra servicen i digitala kanaler. Vi räknar med att åtgärda e-tjänsternas tillgänglighetsbrister i samband med övergången till den nya plattformen.

    Att åtgärda bristerna på befintlig webbplats innan 23 september 2020 hade medfört en större investering i en plattform som kommunen ändå av andra skäl kommer lämna.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 september 2020.